01_New World.jpg  

想要去那個地方..
如果距離夠遠,也許可以把糾結的瑣事都拋在原地;

如果時間夠久,有沒有可能,所有的傷害,都能夠被遺忘.....

攝影 / 琨瑾 周 ‧MD / Chi Chi Tsai @ MALAYSIA 火野攝影 版權所有│ © 2011HUOYE Taiwan All Rights Reserved
   04_New World.jpg

05_New World.jpg

 03_New World.jpg

02_New World.jpg

06_New World.jpg

07_New World.jpg

08_New World.jpg

09_New World.jpg

10_New World.jpg

11_New World.jpg

12_New World.jpg

13_New World.jpg

14_New World.jpg

15_New World.jpg

16_New World.jpg

17_New World.jpg

18_New World.jpg

19_New World.jpg

20_New World.jpg

21_New World.jpg

22_New World.jpg

23_New World.jpg

24_New World.jpg

25_New World.jpg

26_New World.jpg

27_New World.jpg

28_New World.jpg

29_New World.jpg

30_New World.jpg

31_New World.jpg

32_New World.jpg

33_New World.jpg

34_New World.jpg

35_New World.jpg

36_New World.jpg

37_New World.jpg

38_New World.jpg

39_New World.jpg

40_New World.jpg

41_New World.jpg

42_New World.jpg

43_New World.jpg

44_New World.jpg

45_New World.jpg

46_New World.jpg

47_New World.jpg

 攝影--------------琨瑾 周

MD----------------Chi Chi Tsai
music-------------cristo redentor   

    全站熱搜

    HUOYE 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()